Sidan om livets goda - whisky, ål och lite annat

 

 

Några läroböcker inom metod resp. folkhälsa

 

 

Ejlertsson G. Statistik för hälso-vetenskaperna. 2:a upplagan.

Lund: Studentlitteratur, 2012.

 

Den här boken har under flera decennier tillsammans med sin föregångare ”Grundläggande statistik” varit en uppskattad och flitigt använd kursbok vid många hälsovetenskapliga universitets- och högskoleutbildningar. Tillsammans har de sålts i mer än 50 000 ex.

 

Läs mer.

 

Statistik för hälsovetenskaperna utkommer med sin 3:e upplaga januari 2019.

Ejlertsson G. Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, 2012.

 

Boken har en direkt koppling till Statistik för hälsovetenskaperna. Kapitelindelningen är samma i de båda böckerna. I en tid med allt färre lärarledda undervisningstimmar vid universitet och högskolor, blir behovet av böcker för självstudier allt större. Det behovet avser den här boken att möta.

 

Läs mer.

Ejlertsson G. Grunderna i statistik för hälsovetare. Lund: Student-litteratur, 2018.

 

Boken kom till utifrån ett behov inom hälsovetenskapliga kurser, där statistik utgör enbart en begränsad del. Därför fokuserar boken på det viktigaste och mest grundläggande inom statistiken. Eftersom det här är en förkortad upplaga av "Statistik för hälsoveten-skaperna" är innehållet i de båda böckerna snarlikt, men här nedbantat

 

Läs mer.

 

Ejlertsson G. Enkäten i praktiken. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2014

 

Denna tredje upplaga av Enkäten i praktiken har genomgått en omfattande översyn och aktualisering. Samtidigt finns flera nyskrivna inslag. Boken beskriver hur en enkätunder­sökning planeras och genomförs. Här finns mycket om förarbetet till enkäten, hur frågorna konstrueras, hur ett följebrev skrivs och hur kvalitén i frågorna hanteras. Boken handlar också om personuppgiftslagen, etik, svarandets psykologi och hur man går från idé till färdiga frågor. Alla enkätprocessens olika delar finns med inklusive hur insamlade data bearbetas.

 

Läs mer.

 

Enkäten i praktiken planeras utkomma med sin 4:e upplaga under 2019.

Andersson I, Ejlertsson G (red). Folkhälsa som tvärvetenskap - möten mellan ämnen. Lund: Studentlitteratur, 2009

 

Den här boken visar vilka relationer som finns mellan folkhälsovetenskap och andra ämnen. I bokens kapitel görs kopplingar till biomedicin, vård- och omvårdnadsvetenskap, sociologi, statistik, epidemiologi, politik, psykologi, pedagogik, kultur, ekonomi, etik mm.

I boken medverkar ledande specialister inom de respektive ämnena, som dessutom har bred kunskap inom folkhälsovetenskap.

 

Läs mer.

 

Den 12 augusti 2013 var Göran Ejlertsson, författare till ovanstående läroböcker, dagens gäst i Förmiddag med Per-Erik Tell i Radio Kristianstad. Då diskuterades bl.a. folkhälsa, ål och whisky. En poddliknande variant av programmet, dvs med musiken nedkortad, finns i en mp3-inspelning, som det går att lyssna på här.

 

Ett spännande och framgångsrikt forskningsprojekt, som handlar om hur hälsan bland de anställda i primärvården kan förbättras, har uppmärksammats. Läs redovisningen från Högskolan Kristianstad. Webbtidningen suntarbetsliv.se har ett reportage om projektet, läs här. Även Vårdförbundets webbtidning Vårdfokus har ett reportage från projektet, och Radio Kristianstads Hallå Skåne hade en intervju med Lina Ejlertsson den 2.12 2014, lyssna här. Ett fortsättningsprojekt med fokus på återhämtning har fått forskningsmedel, se här.

Copyright 2012 © All Rights Reserved